Zaproszenie do składania ofert – wynajem drukarki 3D

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wynajem drukarki 3D.

Termin składania ofert: 07.02.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Przemysławem Ziemskim– e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79.

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

CADXPERT P.Gurga, M. Dukat S.J. ul. Ciepłownicza 23; 31-574 Kraków, która otrzymała 100 pkt. dla łącznej kwoty brutto 15 438,96 PLN