Pracownia mikroskopii skaningowej

Pracownia jest wyposażona w trzy elektronowe mikroskopy skaningowe:

 1. Quanta 250 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS UltraDry firmy Thermo Fisher Scientific.
 2. Philips XL30 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS Sapphir firmy EDAX.
 3. Phenom XL z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS.

Elektronowa mikroskopia skaningowa jest metodą badawczą, która pozwala na rejestrację obrazu elektronowego oraz na analizę składu chemicznego w mikroobszarze w większości substancji stałych.

Badania próbek mogą być prowadzone:

 • w trybie wysokiej próżni – wysoka próżnia panuje zarówno w kolumnie mikroskopu jak i w komorze próbki. Próbki nieprzewodzące przed badaniem muszą być napylone metalem ( w przypadku naszej pracowni jest to złoto) lub węglem;
 • w trybie niskiej próżni – w komorze mikroskopu panuje ciśnienie do 10 torów, dzięki czemu próbki (minerały, skały, skamieniałości, gleby, popioły, pyły atmosferyczne i przemysłowe, żużle, tkanki zwierzęce i roślinne, papier, tkaniny, ceramika, itp.) można badać w stanie naturalnym, bez napylenia.

Oferta badawcza:

Analizy morfologii i topografii powierzchni materiałów, analizy wielkości cząstek, porów i grubości powłok o rozmiarach mikrometrycznych, w tym wykonywanie zdjęć powierzchni ciał stałych (TIFF, BMP, JPEG). Detektory do obrazowania, w które wyposażono mikroskopy pozwalają rejestrować:

 • obrazy SE (uzyskane dzięki elektronom wtórnym) odzwierciedlające pokrój wielkość i morfologię powierzchni badanych obiektów;
 • obrazy BSE (uzyskane dzięki elektronom wstecznie rozproszonym), pokazujące obok morfologii i wielkości ziaren zróżnicowanie składu chemicznego badanych obiektów;
 • obrazy CL – katodoluminescencja (ilustrujące niejednorodności badanego obiektu niewidoczne przy obserwacji innymi metodami np. zmienność składu, budowa wewnętrzna, defekty struktury).

Jakościowa i półilościowa analiza składu chemicznego przy użyciu spektrometru dyspersji energii wtórnego promieniowania X (EDS) prowadzona w punkcie, po zadanej linii oraz z zadanych obszarów. Możliwość wykonania rozkładu powierzchni pierwiastków (tzw. mapping) z danego obszaru. Analizy chemiczne pierwiastków w próbkach począwszy od węgla do końca układu okresowego.

 • Punktowe – skład chemiczny w wybranym punkcie.
 • Liniowe – pokazujące zmiany zawartości pierwiastków wzdłuż wybranej linii.
 • Powierzchniowe (mapping) – pokazujące zmiany zawartości pierwiastków dla wybranego prostokątnego rejonu na powierzchni próbki.

Analizy ilościowe mogą być wykonywane bez wzorców, z korektą metodą ZAF lub Phi-Rho-Z, lecz możemy wykonać analizy z użyciem wzorców firmy SPI lub własnych.

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji dokonamy indywidualnej wyceny.

Elektronowe Mikroskopy Skaningowe oraz sadza z opadu atmosferycznego

 

Przykładowe próbki badane w pracowni