OBSERWATORIUM RIS

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) – WND-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-005.

Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – czerwiec 2022

Wartość projektu: 6 169 295,36 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 5 020 918,05 PLN

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Partnerzy projektu:

 1. Główny Instytut Górnictwa
 2. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
 3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
 4. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
 5. Politechnika Śląska
 6. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
  Konsorcjum w składzie:
 7. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 8. Spółka SPIN-US Sp. z o.o.
 9. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
 10. Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych
 11. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Cele projektu:

 • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu
 • zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)
 • zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw
 • kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL)
 • rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych