Obserwatorium RIS

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II) – WND-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-005” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Partnerzy projektu: Główny Instytut Górnictwa, Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka SPIN-US Sp. z o.o., Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Cele projektu:

  • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu;
  • zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS);
  • zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw;
  • kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL);
  • rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – czerwiec 2022