OBSERWATORIUM RIS

obserwatorium-logo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) –
WND-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-005.

Główny celem projektu jest usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu oraz zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Projekt zakłada kontynuację realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS WSL. W projekcie kontynuowane będą również działania mające na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Projekt jest realizowany na podstawie decyzji nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w sprawie dofinansowania projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka” Działanie 1.4 „Wsparcie ekosystemu innowacji” Poddziałanie 1.4.1. „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji”.