Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany był przez konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Lider Konsorcjum), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Członek Konsorcjum) i SPIN-US Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach programu wspieraliśmy finansowo, doradczo i mentorsko projekty, rozwiązania stworzone w oparciu o wyniki prac B+R zespołów naukowych UŚ.

Ilość beneficjentów: 9 zespołów badawczych

Termin realizacji projektu:  luty 2019 – czerwiec 2020