Wycena własności intelektualnej

Opis usługi

Własności intelektualne i aktywa niematerialne są głównymi składnikami majątku i są źródłem istotnej przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych na rynku.

Wartość własności intelektualnych wynika z postrzegań uczestników rynku, dlatego np. wycena patentu wymaga ustalenia czy patent posiada wartość z perspektywy jego właściciela (wartość użytkowa), typowego nabywcy (wartość rynkowa), specyficznego wykorzystania (wartość inwestycyjna) czy przymuszonego sprzedawcy (wymuszona cena sprzedaży).

W praktyce najczęściej stosowana jest metoda dochodowa wyceny, ponieważ metoda ta najlepiej oddaje istotę definicji wartości, w myśl której wartość to suma przyszłych pożytków wynikających z własności. Niestety czasem faza rozwoju wycenianej technologii nie pozwala dokonać wyceny przy użyciu jakiejkolwiek z metod dochodowych – opartych na DCF (zdyskontowanych przepływach pieniężnych) ze względu na brak danych co do przewag wynikających z zastosowania nowej technologii, a wycena taka zawsze musi mieć charakter względny (gdzie punktem odniesienia jest zastępowana, gorsza, technologia).

Wartość/korzyść dla klienta oferowana poprzez świadczoną usługę

Świadomość wartości wynikającej z tych czynników i powiązań pomiędzy nimi jest kluczowa przy realizacji strategii firmy i jej wyceny.

Najważniejsze korzyści :

  • Generowanie przychodów finansowych w przyszłości.
  • Tworzenie, utrzymanie lub zwiększenie przepływu środków pieniężnych.