INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +

Spółka jest beneficjentem projektu MNiSW Inkubator Innowacyjności+ wraz z Uniwersytetem Śląskim (lider konsorcjum) oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spółka w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ wspiera finansowo, doradczo i mentorsko projekty, dla których zespoły badawcze przeprowadzać będą prace przedwdrożeniowe pod kątem ich wdrożenia do przemysłu.

Program Ministra „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.