INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

Spółka realizuje projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” wraz z Uniwersytetem Śląskim (lider konsorcjum) oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) – umowa nr MNiSW/2020/335/DIR.

nabór-grafika-inkubator
KLIKNIJ TUTAJ