Zaproszenie do składania ofert – usługa analizy chromatograficznej

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę analizy chromatograficznej medium pofermentacyjnego.

Termin składania ofert upływa 16.03.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

Osoby do kontaktu:

  • w kwestiach merytorycznych: Sławomir Sułowicz, tel. 32 200 94 42; e-mail: slawomir.sulowicz@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski – tel.: (32) 359 20 79; e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Spark-Lab sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98,  Gdynia 81-451 , która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 9 520,00 netto PLN