Sieć Otwartych Innowacji

W imieniu SPIN-US serdecznie zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w ramach Sieci Otwartych Innowacji. Zachęcamy do współpracy zarówno w formule zakupy technologii, jak również otrzymania licencji.

Dla kogo są granty w Sieci Otwartych Innowacji? Przede wszystkim dla firm, które chcą podnieść swoją innowacyjność poprzez zakup technologii. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

Na co można otrzymać grant:

koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.:

  • patenty lub zgłoszenia patentów;
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
  • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
  • prawa do chronionych odmian roślin;
  • topografia układów scalonych;
  • know-how

Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Jak złożyć wniosek?:  poprzez stronę internetową – ISOP (https://generator.ptt.arp.pl/user/login/) oraz w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: do 70% kosztów nabycia technologii

Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotowego projektu znajdują się na stronie naszego projektu:  https://siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii/