Zapytanie ofertowe – dostawa filamentów oraz materiałów pomocniczych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę filamentów do druku 3D oraz materiałów pomocniczych.

Termin składania ofert upływa 8.05.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Formularz ofertowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

w kwestiach merytorycznych:, dr inż. Lucjan Kozielski tel. 32 269 18 70, e-mail: lucjan.kozielski@us.edu.pl
w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

27.04.2018

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniem jednego z potencjalnych Oferentów celem wyjaśnienia informujemy, iż:

– w pozycji. 7 zaproszenia do składania ofert omyłkowo wprowadzono błędny opis tj. „Filament PET-G z 20 % włókna szklanego”  gdzie prawidłowy to „Filament PET-G z 20 % włókna węglowego„. Pozostałe parametry w tej pozycji pozostają bez zmian.

– Czy dopuszcza się możliwość większej wagi na szpulce tego filamentu ? Tak dopuszcza się. Zamawiający zastrzega jednak, iż jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Stąd też dodatkowa ilość filamentu nie będzie premiowała w procesie oceny ofert.

Termin zakończenia postępowania pozostaje bez zmian. tj. 8.05.2018 r. do godziny 15:00.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla zakresu zapytania poz. 2,4,7 firmę: KT 3D Customs Jakub Tryczak, Handlowy Młyn 38, 87-400 Golub Dobrzyń Poznań, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na łączną kwotę 771,47 zł netto.

Dla zakresu zapytania poz. 6 firmę: Wojciech Gurdek Karambola – Blackfrog.pl 32-650 Kęty, Zacisze 112, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na łączną kwotę 115,00 zł netto.

Dla zakresu zapytania poz. 1,3,5,10 firmę: Czwarty Wymiar Marcin Matusiak – Sklep Gameplate.pl, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 1 Maja 50/55 , która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na łączną kwotę 1804,83 zł netto.

Dla zakresu zapytania poz. 8,9 firmę: Bobby Shop Radosław Wizowski, 05-092 Łomianki, Sasanki 22, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na łączną kwotę 352,50 zł netto