Zaproszenie do składania ofert – dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych.

Termin składania ofert upływa 30.04.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych poz. 1 – 35: dr Izabela Dobrowolska, tel. 32 2009 447, e-mail: izabela.dobrowolska@us.edu.pl
    • w kwestiach merytorycznych 36 -73 : mgr Joanna Żur , tel. 32 2009 462, e-mail: jozur@us.edu.pl
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1,4,10,12,19,29,31,35,64,67,69,73 firmę: Odczynniki Sp. z o.o. Sp.K, 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę:  4 653,00 zł netto.

Dla części 71-  firmę: S.Witko Sławomir Witkowski 92-332 Łódź, al. Piłsudzkiego 143która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 339,20 zł netto

Dla części 2,3,6-9,11,14-18,20-28,30,32,36-39,68,72-  firmę: Sigma Aldrich sp. z o.o. 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 30, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 22 706,43 zł netto

Dla części 40-52-  firmę: EURx Sp. z o.o. 80-297 Gdańsk, ul. Przyrodników 3, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 3236,00 zł netto

Dla części 5, 54-63, 65, 66 firmę: BioMaxima S.A. Ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 6790,00 zł netto

Dla części 53 firmę: Tigret sp. z o.o., 02-495, ul. Warszawska 27 , która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 2990,00 zł netto

Dla części 34 firmę: Chempur , 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a , która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 5360,00 zł netto

Łączna kwota dostawy: 46 074,63  PLN netto