Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów i wyposażenia informatycznego

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów i wyposażenia informatycznego.

Termin składania ofert upływa 26.03.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

Zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach merytorycznych poz.1-24:, mgr Michał Pielka tel. 664 428 017, e-mail: michal.pielka@us.edu.pl
  • w kwestiach merytorycznych poz.25-29, dr inż. Robert Albrecht, tel. 32 349 75 09, e-mail: ralbrecht@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 5,6,8,9,12,26 firmę Syriana Joanna Fischer, 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę 20 650,00 zł netto.

Dla części 3,16,19,21,22,23,28,29 firmę Pcforce.pl Anna Grzonka ul. Gościnna 3, 62-800 Kalisz, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę 11 117,49 zł netto.

Dla części 1,10,17,18,25,27 firmę Komputronik S.A. 60-003 Poznań, Wołczyńska 37, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę  6859,60 zł netto.

Dla części 2,4,7,11,13,14 firmę x-kom sp. z o.o. , ul. Krakowska 45/56A, 42-200 Częstochowa, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę  5169,11  zł netto.

Dla części 24  firmę Morele.net Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A 31-553 Kraków, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę  3896,93 zł netto.

Dla części 15,20 firmę Angela.pl Michał Greń, Smolec, ul. Wrzosowa 8B/1, 55-080 Kąty Wrocławskie, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę  2676,60  zł netto.

Łączna kwota dostawy: 50 369,73 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć i  73/100 gr )