Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz pomocniczych

Termin składania ofert upływa 21.02.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

W kwestiach proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Przemysławem Ziemskim – e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl tel.: 577 000 296, zaś w kwestiach merytorycznych z dr inż. Robertem Albrecht e-mail: ralbrecht@us.edu.pl, 32 349 75 09

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1-16 –  firmy: Struers sp. z o.o., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 44 która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę:  13 642,67 netto PLN

Dla części 17-20 firmę: MERS Abrasives – Ewa i Michał Rogala S.C, Płomyka 15A/8 02-490, Warszawa która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 292, 00 netto PLN

Dla części 21 firmę:  Stalówka Sp. z o.o. 45-075 Opole Krakowska 26A, Warszawa która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 51,94 netto PLN

Łączna kwota dostawy: 13 986,61 PLN netto