Zaproszenie do składania ofert – dostawa odczynników

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych.

Termin składania ofert: 03.01.2018 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Formularz ofertowy

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska tel. 32 269 18 48, e-mail: malgorzata.adamczyk-habrajska@us.edu.pl, zaś w kwestiach proceduralnych P. Marta Bulanda, e-mail: marta.bulanda@us.edu.pl, tel. 32 359 20 79

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul Szelągowska 30, 61-626 Poznań, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na łączną kwotę 18 288,32 zł netto.