Zaproszenie do składania ofert – dostawa oprogramowania

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę zintegrowanego oprogramowania dla mikrokontrolerów.

Termin składania ofert upływa 15.02.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

W kwestiach proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Martą Bulandą– e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79, zaś w kwestiach merytorycznych  z dr Paweł Janik, e-mail: pawel.janik@us.edu.pl, tel. 32 368 97 39.

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Firmy Computer Controls Sp. z o.o.  ul. Budowlanych 1 43-300 Bielsko-Biała na łączną kwotę 12 800 zł netto