Zaproszenie do składania ofert – usługa wytworzenia narzędzi i materiałów

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę wytworzenia prototypów narzędzi i materiałów laboratoryjnych.

Termin składania ofert upływa 14.03.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

3) Załącznik nr 2

4) Załącznik nr 3

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z dr Katarzyną Osińską, tel.(32) 269 18 56, e-mail: katarzyna.osinska@us.edu.pl, zaś w proceduralnych z p. Przemysławem Ziemskim – e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne