Zaproszenie do składania ofert – dostawa odczynników

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych.

Termin składania ofert upływa 12.03.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z P. Jackiem Mularskim – tel. (32) 368 97 39, e-mail: jacek.mularski@gmail.com, zaś w proceduralnych z p. Przemysławem Ziemskim – e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1 i 2 firmę DK CHEM Organic Synthesis LTD, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS London, która otrzymała 100 pkt. w pozycji na kwotę 25 600 zł netto.