Zaproszenie do składania ofert – dostawa elementów piezoelektrycznych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę elementów piezoelektrycznych.

Termin składania ofert: 09.08.2018 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

  • w kwestiach merytorycznych dr inż. Lucjan Kozielski, tel. 32 269 18 70, lucjan.kozielski@us.edu.pl,
  • w kwestiach proceduralnych Marta Bulanda, tel. 32 359 20 79, e-mail: m.bulanda@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Dla przedmiotowego postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający odstąpił od jego realizacji.