Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wynajem drukarki 3D.

Termin składania ofert: 14.08.2017 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Załącznik nr 1

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Martą Bulandą– e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 7 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

CADXPERT P.Gurga, M. Dukat S.J. ul. Ciepłownicza 23; 31-574 Kraków, która otrzymała 100 pkt. o łącznej wartości 29 172,53 PLN