Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia laboratoryjnego

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego.

Termin składania ofert upływa 14.02.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Formularz ofertowy

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z P. Jackiem Mularskim – tel. (32) 368 97 39, e-mail: jacek.mularski@gmail.com, zaś w proceduralnych z p. Martą Bulandą – e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części nr 1 zakresu zapytania firmę: MAGNUM-PRO, ZIELONA 25 42-256 OLSZTYN, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę 199,19 netto

Dla części nr 1 zakresu zapytania firmę: Aqua-Trend Łukasz Pawłowski, Ul. Lokatorska 11/6, 93-021 Łódź, która otrzymała 100 pkt. w w/w pozycjach na kwotę 4590,00 netto