Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych do izolacji DNA i reakcji PCR.

Termin składania ofert: 17.08.2017 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Załącznik nr 1 – formularz oferty

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Martą Bulandą– e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 10 dni od zakończenia postępowania.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1 –  firmy: Qialab sp. z .o.o. Ul. Kątna 17 00-703, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę 12 174,00 zl netto

Dla części 2 i 3 – Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa, która otrzymała 100 pkt.na łączną kwotę 1773,10 zł netto