Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę elementów mechanicznych, artykułów elektronicznych oraz pomocniczych.

Termin składania ofert: 14.08.2017 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Załącznik nr 1 – formularz oferty

3) Załącznik nr 2 – przedmiot dostawy

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Martą Bulandą– e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 7 dni od zakończenia postępowania.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Elty sp. z o.o., ul. Przedszkolna 24, 43-518 Ligota, która otrzymała 100 pkt w kwocie 10 802,95 zł netto