Zaproszenie do składania ofert – dostawa analizatora spalin

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę przenośnego analizatora spalin.

Termin składania ofert upływa 17.01.2017 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

W kwestiach proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Martą Bulandą– e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79, zaś w kwestiach merytorycznych  z dr hab. Iwoną Jelonek  e-mail: iwona.jelonek@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Testo Sp. z o.o. ul. Wiejska 2 · 05-802 Pruszków , która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę netto 26 930 zł