Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów laboratoryjnych.

Termin składania ofert upływa 14.02.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z P. Jackiem Mularskim – tel. (32) 368 9739, e-mail: jacek.mularski@gmail.com, zaś w proceduralnych z p. Martą Bulandą – e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1,3-11,14 i 23 firmę S. Witko – Sławomir Witkowski 92-332 Łódź al Piłsudskiego 143, na łączna  kwotę 651 zł netto

Dla części 2,12,13,18-22 firmę Bionovo Aneta Ludvig, ul. Nowodworska 7, 590220 Legnica , na łączna kwotę 383,04 zł netto

Dla części 24-26 firmę Bujno Chemicals Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36,02-532 Warszawa na łączna kwotę 1885,00 zł netto

Dla części 27 firmę A.G.A Analytical sp. z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 52A, na łączna  kwotę 310,00 zł netto

Dla części 15-17 firmę Anchem sp. z o.o., ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa, na łączna  kwotę 200,00 zł