Zaproszenie do składania ofert – usługi badawczej

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługi badawczej polegającej na zaprojektowaniu i wytworzeniu komory wysokociśnieniowej (CPV: 73000000).

Termin składania ofert upływa 14.09.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

10.09.2018

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami ze strony Oferentów celem wyjaśnienia informujemy, iż:

– zaktualizowano treść zapytania poprzez wykreślenie poz. „Przetwornik ciśnienia, podłączenia, zasilanie 24…30 V DC, sygnał wyjściowy 4…20 mA” które zostały omyłkowo wskazane w treści zapytania.

Zakres pozostałych części zapytania pozostają bez zmian

W związku z powyższym termin zakończenia postępowania zmieniono na 17.09.2018 r. do godziny 15:00

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_komora_10.09

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa na łączną kwotę 54 912,00 zł netto.