Zapytanie ofertowe – targi

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na:  „Zakup usługi kompleksowej organizacji udziału w przedsięwzięciu informacyjno-promującym –  Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Inova Croatia 2019” w dniach 13-16 listopada w Zagrzebiu”

Termin składania ofert upływa 31.10.2019 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

1) Załącznik 1 – formularz ofertowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego: w kwestiach merytorycznych i  proceduralnych: Marta Bulanda, telefon: 517 368 234, e-mail: m.bulanda@us.edu.pl;

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

1