Zaproszenie do składania ofert – dostawa substancji olejowych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę substancji olejowych (CPV 09211000-1)

Termin składania ofert upływa 19.09.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik_nr_1_formularz

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
    • w kwestiach merytorycznych: mgr Katarzyna Bednarczyk tel. 725 008 555, e-mail: kbednarczyk@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla pozycji 6 nie uzyskano żadnej ważnej oferty cenowej ze względu na brak dostępności tej pozycji na terenie Polski. Z tego powodu odstąpiono od jej realizacji.

Dla pozycji 1, 2 i 4 – firmy: FUCHS OIL CORPORATION

Sp. z o. o., ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice, która otrzymała po 100 pkt dla każdej z pozycji na łączną kwotę 894,20 zł netto.

Dla pozycji 3 – firmy Ecol Sp. z o.o., ul. Podmiejska 71 A, 44-207 Rybnik która otrzymała 100 pkt na łączną kwotę 330,20 zł netto.

Dla pozycji 5 – firmy Naftokom Polska Łukasz Kominiak ,ul. Boczna 3, 95-100 Zgierz która otrzymała 100 pkt na łączną kwotę 764,00 zł netto