Zapytanie ofertowe na usługę badania parametrów fizykochemicznych ścieków (ROZSTRZYGNIĘTE)

logo-ue

Zapytanie ofertowe na usługę badania parametrów fizykochemicznych ścieków

W związku z realizacją projektu w ramach „Inkubator Innowacyjności 4.0” (umowa nr MNiSW/2020/335/DIR) realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MEiN „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych
i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na usługę pn. : „Badanie parametrów fizykochemicznych ścieków”.

Kod CPV:

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 27 lutego 2023 r., godz. 12.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Aleksandra Wierzba, tel. 517 368 234, e-mail: a.wierzva@us.edu.pl.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W dniu 28.02.2023 r. w siedzibie spółki SPIN-US sp. z o.o. w Katowicach odbyła się ocena złożonych ofert na zakup usługi badania parametrów fizykochemicznych ścieków w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” .

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który otrzymał 100 pkt. na łączną kwotę 10.000,00 zł netto

Łączna kwota usługi: 10.000,00 zł netto