Zapytanie ofertowe na dostawę

logo-ue

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych, odczynników i surowców

W zawiązku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) – umowa nr MNiSW/2020/335/DIR, SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na wykonanie dostawy materiałów laboratoryjnych, surowców i odczynników chemicznych.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w  zakresie kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020  oraz Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 16 maja 2022 r., godz. 15.00.

Do pobrania:

Ogłoszenie jest również opublikowane w serwisie internetowym Baza Konkurencyjności. 

Szczegółowych informacji nt. zapytania Aleksandra Wierzba, tel. 517 368 234, e-mail: a.wierzba@us.edu.pl.