Zapytanie ofertowe – dostawa wyposażenia

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia do ekstruzji. 

Termin składania ofert upływa 27.11.2019 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego: w kwestiach merytorycznych i  proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

1