Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych. 

Termin składania ofert upływa 24.01.2020 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:
w kwestiach merytorycznych i  proceduralnych: Marta Bulanda, tel. 32 359 2079, e-mail: m.bulanda@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

1