Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia laboratoryjnego

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego – kolumny chromatograficzne

Termin składania ofert upływa 20.07.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:
  • w kwestiach merytorycznych: mgr Joanna Żur, 32 200 94 62, e-mail: jozur@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.plZamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

SIGMA – ALDRICH, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę 7513,20 zł netto.