Zaproszenie do składania ofert – wyposażenie laboratoryjne

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego

Termin składania ofert upływa 23.07.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik_nr_1_formularz-oferty
Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych  dr Izabela Dobrowolska, 32 2009 447, e-mail: izabela.dobrowolska@us.edu.pl.pl
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

– dla pozycji 1 firmy EASYGSM Paweł Skrzypek, os. Piastów 41/2a, 31-625 Kraków na łączną kwotę 40,16 zł brutto

– dla pozycji 2,3,4,5,6 firmy Odczynniki Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice na łączną kwotę 3740,00 zł netto;

– dla pozycji 7 firmy BIONOVO, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica na łączną kwotę 737,70 zł netto.