Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz pomocniczych.

Termin składania ofert: 21.11.2017 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Załącznik nr 1 – formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktu w kwestiach merytorycznych jest dr hab. Iwona Jelonek, e-mail: iwona.jelonek@us.edu.pl, zaś w kwestiach proceduralnych P. Marta Bulanda, e-mail: m.bulanda@us.edu.pl, tel. 32 359 20 79

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1-5 oraz 10-13-  firmy: Struers sp. z o.o., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 44 która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę:  11573,48 netto PLN

Dla części 6-9-  firmy: Isotek sp. z o.o. 61-465 Poznań, ul. Św. Szczepana 57 która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 7300,00 netto PLN