Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia laboratoryjnego

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego.

Termin składania ofert upływa 17.04.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Formularz ofertowy

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z dr hab. Iwoną Jelonek – e-mail:iwona.jelonek@us.edu.pl, zaś w proceduralnych z p. Martą Bulandą – e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

W ramach przedmiotowego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.