Zaproszenie do składania ofert – dostawa Tytan Grade 4

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę prętów Tytan Grade 4

Termin składania ofert upływa 21.05.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych : dr hab. Bożena Łosiewicz , tel.: 32 3497527, e-mail: bozena.losiewicz@us.edu.pl
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Bibus Metals sp. z o.o. 62-070 Dąbrowa, ul. Piaskowa 31, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę 5400 zł netto.