Zaproszenie do składania ofert – dostawa odczynników chemicznych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych.

Termin składania ofert upływa 27.06.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_20.06.2018

2) Załącznik_nr_1_- formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych:, dr hab. Bożena Łosiewicz tel. 32 269 18 48, e-mail:bozena.losiewicz@us.edu.pl (w zakresie pozycji 1-5); dr inż. Lucjan Kozielski, tel. 32 269 18 70, lucjan.kozielski@us.edu.pl (w zakresie pozycji 6-9)
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla pozycji 1 – firmy: POL-AURA Jakub Ławrynowicz, ul. Trylińskiego 3, 10-683 Olsztyn, która otrzymała 100 pkt na łączną kwotę 1315,00 zł netto.

Dla pozycji 2,3,6,7,8,9 – firmy IDALIA Ireneusz Wujak Sp. J. ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, która otrzymała 100 pkt na łączną kwotę 681,12 zł netto.

Dla pozycji 4,5 – firmy SIGMA – ALDRICH ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, która otrzymała 100 pkt na łączną kwotę 5131,23 zł netto.