Zaproszenie do składania ofert – dostawa analizatora spalin

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę przenośnego analizatora spalin.

Termin składania ofert: 06.12.2017 r.  11.12.2017 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Formularz oferty

W kwestiach proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Martą Bulandą– e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79, zaś w kwestiach merytorycznych  z dr hab. Iwoną Jelonek  e-mail: iwona.jelonek@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów

logo_ogólne

1 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniem jednego z potencjalnych Oferentów celem wyjaśnienia informujemy, iż:

– w pkt. 5 zaproszenia do składania ofert dotyczącym pomiaru NO, analizator spalin posiadający sensor pomiarowy w zakresie NO do 4000 ppm spełnia minimalne wymagania techniczne (zakres 300 ppm) i zostanie dopuszczony do postępowania ofertowego.

– w pkt. 7 dotyczącym pomiaru zapylenia spalin dopuszczalne jest zaoferowanie urządzenia o dokładności zgodnie z art. VDI 4206-2, rozdzielczości 0.1 mg/m3 (>5 mg/m3), zakresie pomiaru 0 do 300 mg/m3. Wymagania te stanowią wymagania minimalne.

– w odniesieniu do pkt. 10 dopuszczalna jest dostawa przyrządów wraz z oprogramowaniem na PC w języku angielskim (przy założeniu, że instrukcja do oprogramowania i urządzenia w języku polskim).

5 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniem jednego z potencjalnych Oferentów informujemy, iż w zakresie treści kryterium w pkt. 12 zapytania:

– przyjmuje się minimalne warunki pracy analizatora spalin w warunkach od 5% do 95% RH oraz od -5°C do 45°C

– przyjmuje się minimalne warunki pracy pyłomierza w warunkach od 0% do 90% RH oraz od 5°C do 40°C

– zaś w zakresie pkt. VII ust. 2 nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 11.12 (tj. poniedziałek), godz. 15.00.

14 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US informuję, iż postępowanie z dnia 29.11.2017 r. na dostawę przenośnego analizatora spalin zostało unieważnione. Szczegóły zostaną przekazane uczestnikom postępowania w wiadomości mailowej.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.