Zaproszenie do składania ofert – dostawa elementów mechanicznych, artykułów elektronicznych oraz pomocniczych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę elementów mechanicznych, artykułów elektronicznych oraz pomocniczych

Termin składania ofert upływa 30.07.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik_nr_2_przedmiot dostawy

3) Załącznik_nr_1_formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych: dr Paweł Janik, tel. 32 368 97 39 e-mail: pawel.janik@us.edu.pl
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Elty sp. z o.o., ul. Przedszkolna 24, 43-518 Ligota w łącznej kwocie netto 44 969,52 netto zł