Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Z dniem 31 sierpnia 2015 rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w związku z konkursem ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR, do których należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:

  • wydatki inwestycyjne,
  • usługi doradcze,
  • eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 500 mln zł, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 30 września 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.