Zapytanie ofertowe – usługa badawcza

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na zakup usługi badawczej.

Termin składania ofert upływa 31.10.2019 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:
w kwestiach merytorycznych i  proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

1