Zaproszenie do składania ofert – usługa badawcza

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę oznaczenia składu pierwiastkowego.

Termin składania ofert upływa 25.07.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:
  • w kwestiach merytorycznych: dr hab. Iwona Jelonek, 32 359 20 79, e-mail: iwona.jelonek@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Bureau Veritas Polska sp. z o.o., 02-706 Warszawa, ul. Migdałowa 4 na łączną kwotę netto 8025,00 zł.