Zaproszenie do składania ofert – usługa szkoleniowa

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługi szkoleniową przeprowadzenia 3-dniowego szkolenia certyfikacyjnego zgodnego z wytycznymi MA TRIZ

Termin składania ofert upływa 13.11.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_ TRIZ

2) Załącznik_nr_1_formularz oferty_

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Novismo sp. z o.o., Ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, która otrzymała 100 pkt. w w/w zakresie na łączną kwotę 36 400,00 zł netto