Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów laboratoryjnych – srebrna pasta przewodząca

Termin składania ofert upływa 20.07.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:
  • w kwestiach merytorycznych: dr Katarzyna Osińska, tel. 32 2691856, e-mail:katarzyna.osinska@us.edu.p
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.plZamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Novelinks sp. z o.o., 02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzej Boboli 8/142 na łączną kwotę 800 zł netto.