Oferta technologiczna – Mieszanina do wytwarzania kompozycji farmaceutycznej

Spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o. na mocy postanowień umowy o zarządzanie własnością intelektualną Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na komercjalizację rozwiązania pn.: „Zastosowanie mieszaniny tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3-aminopirydyny z fotouczulaczem do wytwarzania kompozycji farmaceutycznej przeznaczonej do stosowania w przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej”.

Przedmiot oferty:

Kompozycja farmaceutyczna składająca się z chelatora żelaza – tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3-aminopirydyny (inaczej Triapina) oraz fotouczulacza – pochodne protoporfiryny IX takie jak porfimer, jak również ich specyficzne proleki, takie jak kwas aminolewulinowy, jego farmaceutycznie dopuszczalne sole lub jego estry metylowy, etylowy lub heksylowy. Zastosowanie Triapiny w połączeniu z wybranymi fotouczulaczami, zwłaszcza z kwasem 5-aminolewulinowym, wykazało efekt synergiczny i zwiększoną skuteczność terapii fotodynamicznej. Proponowana mieszanina znajdzie zastosowanie w leczeniu wielu grup nowotworów, gdzie już obecnie stosowana jest terapia fotodynamiczna, np.: nowotwory szyi oraz gardła, narządów płacowych, mózgu, dróg moczowych, przewodu pokarmowego.

Prezentowane rozwiązanie zostało zgłoszone jako wynalazek w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.406970 z wnioskiem o udzielenie patentu ochronnego.

Warunki oferty:

  1. Preferowaną formą komercjalizacji jest: sprzedaż patentu lub udzielenie licencji na wynalazek.
  2. Termin składania ofert upływa 19.10.2016 r., godz. 12:00.
  3. Szczegółowe informacje dostępne w broszurze.

Oferty prosimy składać na niniejszym formularzu.

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie jest:

Pani Marta Bulanda

E-mail: m.bulanda@us.edu.pl

Tel: 517 368 234