Zaproszenie do składania ofert – dostawa nasion drzew iglastych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę nasion drzew iglastych.

Termin składania ofert upływa 06.06.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik nr 1 – formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych  dr Izabela Dobrowolska, 32 2009 447, e-mail: izabela.dobrowolska@us.edu.pl.pl
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Florpak sp. z o.o., ul. Kolejowa 92, Łomianki w łącznej kwocie 2 274,00 netto PLN