Międzynarodowy konkurs „KONNECT Joint Call”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że dnia 15 września 2015 r. otwarto nabór wniosków do międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu KONNECT (Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue).

Zgodnie z założeniami zapisanymi w dokumencie Call Text projekty te powinny być zorientowane na nowe technologie oraz unikalne i innowacyjne koncepcje w zakresie efektywności wykorzystania zasobów (resources) z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Kluczowe obszary można rozumieć jako:

  • zrównoważone wykorzystanie zasobów,
  • technologie recyklingu.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 200 000 euro. Zgodnie z National Funding Regulations – Poland, wnioskowane dofinansowanie na 1 projekt, niezależnie od liczby partnerów polskich biorących w nim udział, może wynosić maksymalnie 40 000 euro. Dofinasowanie NCBR w tym konkursie może być przeznaczone jedynie na finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Nabór wniosków w ramach konkursu zostanie zamknięty 15 listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.