Konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki za pośrednictwem Koordynatorów Dyscyplin z dniem 15.06.2015r. ogłasza nabór wniosków na 3 konkursy: MAESTRO 7, HARMONIA7, SONATA BIS 5. W konkursach ogłaszanych przez NCN, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych konkursów:

  • MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2015 r.

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu OSF oraz dostarczyć do NCN w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Szczegółowy opis procedury składania wniosków znajduje się w instrukcjach składania wniosków do poszczególnych konkursów NCN.

Więcej informacji na stronie www.