Sprzedaż patentów i udzielanie licencji

Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych to całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how do praktyki gospodarczej. Komercjalizację technologii można określić jako proces zasilania rynku nowymi technologiami.

Procedura komercjalizacji technologii stanowi specyficzny przypadek procesu komunikowania się. Jest to często proces interakcyjny, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych pomiędzy nadawcami i odbiorcami.

Etapy procedury komercjalizacyjnej obrazuje poniższy schemat:

Komercjalizacja

Oferta spółki obejmuje świadczenie usług dotyczących monitorowania rozwiązań opracowywanych na UŚ oraz doradztwa (biznesowego, prawnego, finansowego) w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii. Podstawą działań komercjalizacyjnych chronionej własności przemysłowej Uniwersytetu Śląskiego jest umowa powierzenia zarządzania Prawami Własności Intelektualnej UŚ, podpisana pomiędzy władzami uczelni oraz spółki. SPIN–US w ramach działań wdrożeniowych posiada pełną legitymację do negocjacji warunków sprzedaży licencji, praw oraz know-how technologii, jakie powstają na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ponadto do zadań SPIN-US należy tworzenie spółek odpryskowych spin-off i obejmowanie w nich udziałów celem efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego i badawczego UŚ dla budowania przewagi konkurencyjnej powstających podmiotów gospodarczych.

Do podstawowych metod komercjalizacji wiedzy zaliczymy:

Sposoby komercjalizacji