II+ – trwa ostatni nabór na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych!

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem zgłoszeń o środki finansowe  na realizację prac przedwdrożeniowych mogą być projekty bądź technologie stworzone w oparciu o wyniki prac badawczych i rozwojowych wnioskodawców, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

Wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych mogą składać:

  • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uczelni oraz zespoły naukowo-badawcze Uczelni, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uczelni;
  • doktoranci Uczelni;
  • studenci Uczelni.Zgłoszenia do procedury konkursowej odbywa się w oparciu o wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej.

Wypełnione formularze zgłoszenia, podpisane przez wszystkich członków zespołu, prosimy przesyłać w formie na adres e-mail: inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl. Nabór trwa do 30 marca 2018 r. 

Wersje papierowe wniosków projektowych proszę kierować na adres:

Biuro Współpracy z Gospodarką,

ul. Bankowa 12,

40-007 Katowice